Exportizer 4.31

Exportizer 4.31

Vitaliy Levchenko – 2,8MB – Freeware – Windows
4 Stars User Rating
Database utility for viewing, editing, filtering, copying, exporting database files (DB, DBF, TXT, CSV, etc.) to clipboard or file (XLS, RTF, XML, HTML, TXT, CSV, DBF) with full command line support. Many options allow full control over output. Includes several useful functions for data manipulating and bookmarking.

Tổng quan

Exportizer là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Vitaliy Levchenko.

Phiên bản mới nhất của Exportizer là 7.0.5.41, phát hành vào ngày 13/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Exportizer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Người sử dụng của Exportizer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Exportizer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại